Förklaring till rubriker i BLUP tabell:


 1. Antst = BLUP avelsindex för antal starter som 2-5 åring.

 2. Prest = BLUP avelsindex för tävlingsprestationer som 2-5 åring. Prest är ett medelvärde av BLUP-delindex för placerings%, prissumma och prissumma per start.

 3. Stst = BLUP avelsindex för start-status som 2-5 åring, d v s ett mått på den relativa sannolikheten att avkommor eller nära släktingar har genetiska anlag för att lyckas göra en tävlingskarriär

 4. T.ind = renodlad BLUP totalindex som beräknas som: T.ind = 0.05 Antst + 0.75 Prest + 0.20 Stst

 5. E = Information om egna tävlingsprestationer som 2-5 åring och start status. a) * = Svensk född häst med egna tävlingsprestationer. Information angående start status (start status = 1). b) # = Häst född utomlands med egna tävlingsprestationer (minst sex starter i Sverige). Den är då ej informativ om tävlingsprestationer. c) % = Häst född i Sverige efter 1975 utan egna tävlingsprestationer. Information angående start status (start status = 0). d) N = Hästen saknar information om tävlingsprestationer och start status. (T ex: Hästen är född utomlands och har ej 6 starter i Sverige eller att hästen är född före 1976).

 6. T.av = Total antal avkommor som är minst 3 år och registrerade i STC:s databas.

 7. Stb.av = Startbara avkommor = Antal avkommor som är informativa om start status, d v s födda i Sverige efter 1975 och har uppnått 3 års ålder.

 8. St.av = Antal avkommor i startbar ålder som har startat.

 9. St% = Startprocent = St.av/Stb.av x 100.

 10. R(TI) = RTI är mått på säkerheten på skattat index, d v s korrelation mellan det sanna och det skattade avelsvärdet.

 11. SE = Medelfel på indexskattningen. Ett annat mått på säkerheten på skattat index.

 12. F% är inavelskoefficienten uttryckt i procenttal. Den baseras på släktskapsgraden mellan föräldrarna och är ett mått på förväntad ”homozygoitgrad” i hästens genuppsättning. Ökad inavelsgrad ökar säkerheten i skattning av avelsvärdet men ökar också risk för nedsatt friskhet, fruktsamhet, tillväxt och tävlingsprestationer.


För fördjupning se följande länk: Avelsteori