Förklaring till rubriker:


  1. Ant st = BLUP avelsindex för antal starter som 3-5 åring.

  2. Prest = BLUP avelsindex för tävlingsprestationer som 3-5 åring. Prest är ett medelvärde av BLUP-delindex för placerings%, prissumma och prissumma per start.

  3. St st = BLUP avelsindex för start-status som 3-5 åring, d v s ett mått på den relativa sannolikheten att avkommor eller nära släktingar har genetiska anlag för att lyckas göra en tävlingskarriär

  4. Totind = renodlad BLUP totalindex som beräknas som: Totind = 0.05 Ant st + 0.75 Prest + 0.20 St st

  5. R(TI) = RTI är mått på säkerheten på skattat index, d v s korrelation mellan det sanna och det skattade avelsvärdet.

  6. F% är inavelskoefficienten uttryckt i procenttal. Den baseras på släktskapsgraden mellan föräldrarna och är ett mått på förväntad ”homozygoitgrad” i hästens genuppsättning. Ökad inavelsgrad ökar säkerheten i skattning av avelsvärdet men ökar också risk för nedsatt friskhet, fruktsamhet, tillväxt och tävlingsprestationer.

  7. R(av) står för vederbörande hingsts medelsläktskapsgrad med övriga godkända hingstar. Detta mått har ett starkt samband med risk för framtida inavel inom populationen.


För fördjupning se följande länk: Avelsteori

Tillbaka