Förklaring till rubriker:


  1. Pris = BLUP avelsindex för standardiserad prissumma (standardiserad inom årgång och land) som 3-6 åring. En förutsägelse om hingstens genetiska anlag avseende tävlingskapacitet.

  2. Start st = BLUP avelsindex för start-status som förutsäger en individs genetiska anlag för att komma till start som 3-6 åring.

  3. Totind = Totalindex som väger index för standardiserad prissumma med 60% vikt och index för start-status med 40% vikt.

  4. SE = är medelfel på indexskattningen och är därmed ett mått på säkerheten på skattat index.

  5. R(TI)% = RTI är ytterligare ett mått på säkerheten på skattat index, d v s korrelation mellan det sanna och det skattade avelsvärdet.

  6. F% är inavelskoefficienten uttryckt i procenttal. Den baseras på släktskapsgraden mellan föräldrarna och är ett mått på förväntad ”homozygoitgrad” i hästens genuppsättning. Ökad inavelsgrad ökar säkerheten i skattning av avelsvärdet men ökar också risk för nedsatt friskhet, fruktsamhet, tillväxt och tävlingsprestationer.

  7. R(av)% står för vederbörande hingsts medelsläktskapsgrad med övriga hingstar som är godkända för avel i Sverige och Norge. Detta mått har ett starkt samband med risk för framtida inavel inom populationen.

    Tillbaka